20th EU-NGO Human Rights Forum
20th EU-NGO Human Rights Forum


W E L C O M E   T O   T H E   2 0T H  E U - N G O   F O R U M
O N   H U M A N   R I G H T S  
 
D E F E N D I N G 
U N I V E R S A L I T Y 

 M A K I N G   H U M A N   R I G H T S   A   R E A L I T Y


20 - 22 NOVEMBER 2018, BRUSSELS