Sedmica održivog razvoja je platforma za sastanke, konsultacije i diskusije koje promovišu Ciljeve održivog razvoja (SDG) u Bosni i Hercegovini. Sedmica održivog razvoja ima za cilj podići svijest i uključiti ključne publike u rasprave o novim trendovima u upravljanju i lokalizaciji održivog razvoja, potičući dekarbonizaciju, inovacije i pametan ekonomski rast, kao i dati doprinos stvaranju društva jednakih mogućnosti. Sedmicu podržava projekt "Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog i angažiranje privatnog sektora" koji finansira Švedska.

Istaknuti govornici:

 

 

Vijeće/Savjet za praćenje realizacije ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini ima mandat za sveukupnu koordinaciju i praćenje provođenja Agende 2030 u zemlji a čine ga predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.