EURO NA SLOVENSKU: OBĽÚBENÉ ČI ZATRACOVANÉ ?

EURO NA SLOVENSKU: OBĽÚBENÉ ČI ZATRACOVANÉ ?
 
DEBETA K 10. VÝROČIU  EURA NA SLOVENSKU, 20. NARODENINÁM
JEDNOTNEJ MENY A BUDÚCNOSTI EUROZÓNY 

2. Apríl 2019, 13:30 - 15:00
Prednášková miestnosť P4 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 
1. Meno a Priezvisko: *
2. Emailová adresa: *
3. Organizácia: *
4. Mesto: *
5. Krajina: *
6.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účastníci udeľujú vykonaním registrácie organizátorom súhlas na spracovanie ich osobných údajov prostredníctvom GLOBSEC Filing System (FS). GLOBSEC ako Prevádzkovateľ osobných údajov využíva FS za účelom výkonu práv a povinností v súvislosti s organizáciou vyššie uvedených aktivít, súvisiacimi zmluvnými vzťahmi nevyhnutnými pre organizáciu odborných podujatí alebo inými potrebnými aktivitami organizátorov. GLOBSEC spracúva osobné údaje účastníkov v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení iba v obmedzenom rozsahu (viď registračný formulár) nevyhnutnom na zabezpečenie poskytnutia služieb súvisiacich s organizáciou konferencie a pridružených aktivít. Osobné údaje účastníkov sú spracovávané v zmysle týchto podmienok, iných zmlúv alebo na základe súhlasu účastníkov. Všetky osobné údaje, ktoré Organizátori obdržali, sa považujú za dôverné a budú použité výlučne na uvedené účely. Účastníci berú na vedomie, že jednotlivé časti konferencie môžu byť zaznamenávané a zverejnené na web stránke www.globsec.org a/alebo prostredníctvom sociálnych sietí organizátorov vo forme videa alebo fotografií. Taktiež môže byť zverejnený program konferencie a zoznam prednášajúcich.
 
Práva účastníkov, ako subjektov ochrany osobných údajov, sú garantované v Čl. 21,22,23,24,26 a 27 zákona č. 18./2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
*